Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen:

De algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen BOB Entertainment enerzijds en de kopers of opdrachtgevers met betrekking tot verkoop, verhuur, organisatie en overige werkzaamheden anderzijds.

Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De overeenkomst

De overeenkomst inzake levering van producten en/of diensten op een vooraf te bepalen tijdstip en locatie, welke gesloten is door de hieronder te definiëren contractant 1 en contractant 2 en welke ook met contract aangeduid mag worden.

Contractant 1

Degene die, ingevolge de overeenkomst een product en/of dienst van contractant 2 afneemt.

Contractant 2

BOB Entertainment

Artikel 1

Een optie voor een product en/of dienst wordt mondeling en/of schriftelijk uitgebracht en is van kracht gedurende de termijn van 21 dagen, tenzij mondeling, dan wel schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2

Door ondertekening verklaart contractant 1;

 • bekend en akkoord te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden en deze daadwerkelijk te hebben gelezen;
 • zich meerderjarig en bevoegd tot het aangaan van een rechtsgeldige overeenkomst;
 • bekend te zijn met de voorschriften welke conform de algemene voorwaarden van BOB Entertainment en van rechtswege op de te verzorgen werkzaamheden van toepassing zijn.

Artikel 3

De overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief conform de mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst.

In geval van een schriftelijke overeenkomst dient deze door contractant 1 en contractant 2 ondertekend te worden.

Van deze schriftelijke overeenkomst dient contractant 1 een duplicaat te ontvangen.

Het ontbreken van enige schriftelijke overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 4In een schriftelijke overeenkomst dient in ieder geval opgenomen te worden; plaats, datum en tijdstip van goederen, diensten of werkzaamheden;

 • een omschrijving van de overeengekomen levering van goederen, diensten of werkzaamheden;
 • de door beide partijen overeengekomen contractsom;
 • eventuele aanvullende bepalingen.

Een schriftelijke overeenkomst is eerst dan rechtsgeldig indien deze ongewijzigd door beide contractanten is ondertekend. Contractant 2 is gerechtigd ‘digitaal’ te ondertekenen.

Artikel 5

Betaling van de contractsom aangaande de levering van voorgenoemde producten en/of diensten dient binnen 8, zegge acht, dagen na facturatie door contractant 1 te zijn voldaan, of, indien zo afgesproken contant bij optreden.

Contractant 2 behoudt zich het recht voor, indien contractant 1 diens verplichtingen niet nakomt, om alle leveringen en werkzaamheden op te schorten tot het moment dat contractant 1 aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Bij overschrijding van elke vorm van bovengenoemde betalingsvoorwaarden is contractant 2 gerechtigd om aan contractant 1 de wettelijke rente in rekening te brengen. Bovendien zal bij de 1e –zegge eerste- betalingsherinnering (9 –zegge negen- dagen na factuurdatum) € 2,50 –zegge twee euro en vijftig eurocenten- aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij de 2e –zegge tweede- betalingsherinnering (14 –zegge veertien- dagen na factuurdatum) zal € 15,- -zegge vijftien euro- aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij de 3e –zegge derde- en tevens laatste betalingsherinnering (21 –zegge eenentwintig- dagen na factuurdatum) zal € 22,50 –zegge tweeëntwintig euro en vijftig eurocenten- aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Daarboven zullen alle kosten, verband houdende met de invordering van de door contractant 1 verschuldigde contractsom en/of gemaakte kosten met annulering(en), worden verhaald op contractant 1.

Artikel 6

Contractant 1 dient in het bezit te zijn van alle van rechtswege vereiste vergunningen, aangaande de aard en inrichting, alsmede deze welke betrekking hebben op eventuele hierin uit te voeren werkzaamheden.

Hiertoe wordt ook gerekend de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies (indien contractant 1 volgens wettelijke bepalingen door de organisatie van om het even welke activiteiten van contractant 2 als werkgever wordt beschouwd).

Contractant 1 verplicht zich tot het betalen van de voor het verrichten van de afgesproken werkzaamheden verplichte BUMA rechten, alsmede tot het voldoen aan de vereisten van de SENA-licentie.

Contractant 1 stelt in overleg met contractant 2 een goed af te sluiten ruimte ter beschikking teneinde roerende goederen van contractant 2 of diens leveranciers enige tijd voor, tijdens en na de werkzaamheden op te kunnen slaan.

Contractant 1 verplicht zich, tenzij anders overeengekomen, de benodigde energievoorziening ter beschikking te stellen.

Artikel 7

Contractant 1 is aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van alle roerende goederen van contractant 2 voor de duur van de werkzaamheden, tenzij contractant 1 kan aantonen dat dit voortvloeit uit opzet en/of grove nalatigheid van contractant 2.

Contractant 1 is volledig verantwoordelijk voor de gedragingen van het in diens opdracht aanwezige personeel. Contractant 1 is tevens volledig verantwoordelijk voor de gedragingen van het aanwezige publiek.

Indien tijdens de uitvoering van werkzaamheden de veiligheid van personen en/of roerende goederen naar de mening van contractant 2 op enigerlei wijze in het geding is of kan geraken behoudt contractant 2 zich het recht voor de werkzaamheden onmiddellijk op te schorten, dan wel in overleg met contractant 1, af te breken alsmede de locatie eventueel te ontruimen. In geval van ontruiming door vertegenwoordigers van politie, brandweer of andere vertegenwoordigers van het bevoegd gezag is geen overleg met contractant 1 benodigd. Hierbij vindt nimmer verrekening of restitutie van vergoedingen plaats, noch ontslaat het contractant 1 van zijn betalingsverplichting. In geval van een hierboven omschreven situatie kan contractant 2 op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan van welke schade dan ook.

Deelname door een ieder aan activiteiten, welke georganiseerd dan wel uitgevoerd worden door contractant 2 is altijd voor risico van de deelnemers. Contractant 1 vrijwaart contractant 2 volledig van aanspraak door derden.

Artikel 8

Contractant 2 verplicht zich de door contractant 1 gestelde (huis)regels in acht te nemen en de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren. Contractant 2 verplicht zich tevens om aanwijzingen van een daartoe van overheidswege bevoegd gezag direct op te volgen. Indien een en ander ten nadele van eerder genoemde kwaliteit van werkzaamheden is, wordt artikel 7 toegepast.

Artikel 9

Het aangaan van een overeenkomst zoals eerder omschreven maakt deze overeenkomst bindend. Bij annulering door contractant 1 in geval van vermeende overmacht dient dit ter stond, doch binnen 48, zegge achtenveertig, uur na het ontstaan van de oorzaak schriftelijk, hetzij per (expresse) post, hetzij per telegram, hetzij per e-mail aan contractant 2 gemeld te worden.

Nimmer kan een beroep op overmacht gedaan worden indien de annulering van opdracht zijn oorsprong vindt in één der bepalingen van de artikelen 6 en 7.

Bij elke vorm van annulering is contractant 1 het onderstaande percentage van de contractsom aan contractant 2 verschuldigd:

 • Bij annulering, liggende in de periode tussen 90 (zegge negentig) dagen voor aanvang van activiteitsdatum en de daadwerkelijke activiteitsdatum 50% van de overeengekomen contractsom.
 • Bij annulering, in de periode liggende tussen 60 (zegge zestig) dagen voor aanvang van de activiteitsdatum en de daadwerkelijke activiteitsdatum 75% van de overeengekomen contractsom.
 • Bij annulering, in de periode liggende tussen 30 (zegge dertig) dagen voor aanvang van de activiteitsdatum en de daadwerkelijke activiteitsdatum, 100% van de overeengekomen contractsom.

   

Artikel 10

Contractant 2 is verplicht indien deze verhinderd is op de overeengekomen datum en/of tijd de afgesproken werkzaamheden, leveringen en/of diensten te verrichten dit ter stond per telefoon, telefax, aangetekende (expresse) post of telegram aan contractant 1 te melden.

Een telefonische melding dient hierbij altijd gevolgd te worden door een schriftelijke bevestiging.

In geval van ‘ overmacht’, door bijvoorbeeld ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, behoudt contractant 2 zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

Contractant 2 behoudt zich tevens het recht voor de overeenkomst tot 14 dagen vóór overeengekomen datum zonder opgaaf van redenen eenzijdig te ontbinden.

Contractant 2 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, voortvloeiend uit het niet of niet tijdig (doen) verzorgen van overeengekomen leveringen of werkzaamheden bij de in dit artikel genoemde ontbinding.

Artikel 11

Aanvullende en afwijkende bepalingen tussen contractant 1 en contractant 2 dienen te aller tijde door contractant 2 schriftelijk vastgelegd te worden. Contractant 1 dient hiervan, na ondertekening van beide partijen, een duplicaat te ontvangen.

Artikel 12

Alle kosten welke het gevolg zijn van het niet nakomen door contractant 1 van diens verplichtingen, voortvloeiend uit elke vorm van overeenkomst (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), zijn voor rekening van contractant 1.

Artikel 13

Contractant 1 verplicht zich een redelijk aantal consumpties te verstrekken aan medewerkers van contractant 2. Daarnaast dient er bij een aanwezigheid van tenminste 5 aaneengesloten uren een redelijke maaltijd verstrekt te worden aan contractant 2.

Contractant 1 is verantwoordelijk voor voldoende bouw- en breektijd, direct voorafgaand en aansluitend aan de overeengekomen levering en werkzaamheden.

 

Retourbeleid / Herroepingsrecht